Má to zmysel

Aktivity

Trojkráľový punč 2016

Našou neoddeliteľnou súčasťou a tradíciou sa nám stal sviatok Troch kráľov. Aj tento rok už po 10.krat zorganizovala Žitavská komunita  „Trojkráľový punč“ s tradičným podávaním punču s mastným cibuľovým chlebom účastníkom bohoslužieb a verejnosti. Stabilne sa táto naša aktivita stala obľúbeným podujatím v tento sviatok o čom svedči stále väčší záujem okoloidúcich. S úctou zachovávame tradície tohto sviatku a prispievame k jeho obohateniu.

V tomto nás podporili Vepos s.r.o, Unigastro s.r.o,  Societa n.o, Mesto Vráble, Farnost Vráble a spevácky zbor Kamene, patrí im naša vďaka.

Archeologické nálezisko Fidvár

Aj v roku 2015 sme pokračovali v podpore archeologického výskumu vedeného prof. PhDr. Jozefom Bátorom DrCs z Archeologického ústavu SAV v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom vo Frankfurte nad Mohanom. Tento rok sa výskum sústredil predovšetkým na odkrytie pohrebiska  zo staršej doby bronzovej. Podarilo sa získať ďalšie dôležité poznatky a skutočnosti z tejto doby na tomto unikátnom nálezisku. Naše OZ so svojimi možnosťami zostáva stálym aktívnym podporovateľom tohto projektu, venujeme mu stále väčšiu pozornosť a plánujeme byt naďalej vysoko aktívni v prezentácii a v podpore výskumu náleziska.

Trojkráľový punč 2015

Z tradície a pre obohatenie tohto sviatku Žitavská komunita už po 9.krat zorganizovala Trojkráľový punč a podávala ho okoloidúcej verejnosti v deň sviatku Troch kráľov pred farnosťou po malej a veľkej svätej omši.

Zachovávame tento zvyk a tešíme sa vždy na prípravu nášho poctivého punču podávaného s mastným cibuľovým chlebom. Ľudia postoja, porozprávajú sa, zohrejú sa puncom a so spomienkou odchádzajú domov. V začiatkoch a v prvých rokoch to bolo pre  okoloidúcich váhavé, bolo treba viac snahy ich osloviť a ponúknuť. Dnes s tým už ľudia počítajú, tešia sa tomu, radi postoja a obohatia si tento sviatočný deň v kruhu známych pri punči. Teší nás to a sme radi, že tato naša aktivita zanecháva obojstranne dobrý pocit medzi nami, priateľmi a občanmi.

V súvislosti s prípravou tohto podujatia by som rad vyjadril vďaku  na Vepos s.r.o, Unigastro s.r.o,  Societa n.o, Mesto Vráble, Farnost Vráble za podporu a spevákom zo speváckeho zboru Kamene za ich obohatenie prostredia spevom.

Archeologické nálezisko Fidvár

Archeologický ústav SAV v Nitre a Katedra archeológie FF UK v Bratislave pod vedením prof.PhDr. Jozefa Bátoru DrSc v spolupráci s Archeologickým ústavom vo Frankfurte nad Mohanom pokračoval aj v roku 2014 vo  výskume archeologickej oblasti Fidvár s cieľom ozrejmiť vznik vývoj a zánik opevnenej osady zo staršej doby bronzovej. Naše OZ svojou aktivitou, zostáva stále aktívnejšie v podporovaní tohto výskumu a jeho prezentácie. Zrealizovali sme tento rok autenticky 3D model celej osady Fidvár podľa detailných geomagnetických prieskumov osady.

Zelené Požitavie – Svetový deň vody 2014

Občianske združenie FONTIS zorganizovalo čistenie rieky Žitava v rámci projektu Zelené Požitavie a k ucteniu si sviatku „Svetový deň vody“. Do akcie sa zapojilo aj OZ Žitavská komunita a aktívnou osobnou účasťou prispelo k čistým brehom toku rieky. Akcia si získava stále viac dobrovoľníkov z regiónu k čomu prispieva aj naše združenie svojou propagáciou a účasťou

Obnova ohradenia židovského cintorína vo Vrábľoch

Na jar roku 2014 sme zrealizovali druhú časť ohradenia židovského cintorína, čím sa stal komplex kompletne novoohradený. Táto kultúrna pamiatka tým získala nový vzhľad a trvalú nechátrajúcu hodnotu. Nový vzhľad tohto objektu ocenila široká verejnosť a židovská obec.

Trojkráľový punč 2014

Ako po minulé roky, tak aj tento rok sme pripravili punč a cibuľový chlieb pre širokú verejnosť a účastníkov bohoslužieb, ktorý sa už tradične tešia našej aktivite. Opäť nám pomohli Unigastro, Vepos, Societa, Mesto Vráble, farnosť Vráble a spevácky súbor Kamene.

Archeologické nálezisko Fidvár 2013

Archeologický ústav SAV v Nitre a Katedra archeológie FF UK v Bratislave pod vedením prof.PhDr. Jozefa Bátoru DrSc v spolupráci s Archeologickým ústavom vo Frankfurte nad Mohanom pokračoval vo  výskume archeologickej oblasti Fidvár aj tento rok s cieľom ozrejmiť vznik, vývoj a zánik opevnenej osady zo staršej doby bronzovej. Naše OZ svojou aktivitou, osobnou účasťou, materiálnou legislatívnou pomocou a organizačnými schopnosťami zotrváva a vyvíja aktivity pri podporovaní výskumu tohto unikátneho náleziska.

Zelené Požitavie – Svetový deň vody 2013

Už tradične sa do akcie sa zapojilo aj OZ Žitavská komunita a aktívnou osobnou účasťou prispelo k čistým brehom toku rieky. Podujatie organizované portálom ŽITAVA.SK a OZ FONTIS sa stáva pravidelnou každoročnou aktivitou dobrovoľníkov túžiacich po čistej Žitave.

Obnova ohradenia židovského cintorína vo Vrábľoch

Občianske združenie Žitavská komunita zrealizovalo v roku 2013 v spolupráci s mestom Vráble a židovskou komunitou Slovenska obnovu časti ohradenia židovského cintorína. Obnovou ohradenie získal celý objekt patričnú úctu a vážnosť, ktorá mu odnedávna patrí. Prispeli sme tým obohateniu kultúrnych pamiatok mesta. Nový vzhľad tohto objektu ocenila široká verejnosť.  Vďaku a uznanie za prevedenú prácu zvlášť  vyjadrili zástupcovia židovskej obce osobne.

Archív vín, rekonštrukcia vínnych pivníc, prvá časť realizácie

V roku 2009 sme zrealizovali tvorbu a výber projektu rekonštrukcie vínnych pivníc  archívu vín. V roku 2013 sa nám podarilo aktivovať prostriedky rozpočtu mesta Vráble pre zahájenie 1.časti rekonštrukcie vínnych pivníc archívu vín. Týmto krokom sa po rokoch stagnácie podarilo oživiť a zahájiť realizáciu vybraného projektu. Veríme že po tomto prvom kroku sa podarí v rekonštrukciách vínnych pivníc pokračovať až do konečnej podoby projektu.

Trojkráľový punč 2013

S našimi tradičnými podporovateľmi Vepos, Unigastro, Societa, Mesto Vráble a Farský úrad sme aj tento rok už v rámci zvyklosti spestrili pohodu tohto sviatku a tradičným punčom, mastným chlebom s cibuľou si uctili účastníkov bohoslužieb a okoloidúcu verejnosť.

Archeologické nálezisko Fidvár

Archeologický ústav SAV v Nitre a Katedra archeológie FF UK v Bratislave pod vedením prof.PhDr. Jozefa Bátoru DrSc v spolupráci s Archeologickým ústavom vo Frankfurte nad Mohanom zahájili výskum archeologickej oblasti Fidvár s cieľom ozrejmiť vznik vývoj a zánik opevnenej osady zo staršej doby bronzovej. Naše OZ sa svojou aktivitou, osobnou účasťou, materiálnou legislatívnou pomocou a organizačnými schopnosťami pripojilo k rozsiahlemu výskumu tohto unikátneho náleziska.  V úzkej spolupráci s vedúcim výskumu Jozefom Bátorom sa nám podarilo všestranne podporiť výskum a zachovať v ňom tú najatraktívnejšiu časť  výskumu, realizovanú v mesiacoch júl-august.   Naďalej chceme aktívne spolupracovať a všestranne podporovať výskum v tejto oblasti.

Zelené Požitavie – Svetový deň vody

Ani rok 2012 nás nenechal ľahostajných voči toku rieky Žitava a tradične sme sa zapojili do jeho čistenia. V rámci projektu Zelené Požitavie, ktorý organizuje portál Žitava a OZ FONTIS sa na tomto podujatí stretáva čoraz viac ľudí a dobrovoľníkov  túžiacich po čistej Žitave.

Staráme sa o Park Žitava

Občianske združenie Žitavská komunita od mája 2003 pracuje na projekte výstavby relaxačnej zelenej plochy na sídlisku Žitava vo Vrábľoch vo výmere 1,04 ha. Tento rok sme zrealizovali údržbu a ošetrenie všetkých drevených prvkov, čím sa oživilo celé prostredie parku.

Trojkáľový punč 2012

Už po šiestykrát prispievame k obohateniu tohto sviatku. Cibuľovým chlebom a punčom vítame účastníkov bohoslužieb a okoloidúcich. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch nám pomohli VEPOS, UNIGASTRO, SOCIETA a spevácky súbor KAMENE k dotvoreniu príjemného prostredia tohto sviatku.

Zelené Požitavie – Svetový deň vody

V roku 2011 už po tretíkrát zorganizovala skupina dobrovoľníkov okolo portálu ZITAVA.SK a OZ FONTIS najväčšie čistenie rieky Žitava v jej histórií.  Nad podujatím prevzal záštitu Výskumný ústav vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Do akcie sa zapojilo aj OZ Žitavská komunita a aktívnou osobnou účasťou prispelo k čistým brehom toku rieky. Akcia si získava stále viac dobrovoľníkov z regiónu k čomu prispieva aj naše združenie svojou propagáciou.

Akcia na Archíve vín, odovzdanie projektu rekonštrukcie vínnych pivníc

Takmer deväťdesiat hostí  sa na začiatku pobavilo na kultúrnom programe. Po následnej prezentácií aktivít združenia za predchádzajúci rok a načrtnutých víziach do budúcna prebehol akt oficiálneho odovzdania projektu Vínnych pivníc Archívu vín, ktorý prevzal osobne primátor mesta ing. T.Tóth. Po tomto akte sa ujal slova významný hosť podujatia Prof. PhDr. Jozef Bátora Dr.Sc. ktorý takmer hodinovou prezentáciou významného archeologického náleziska „Fidvár“ bezprostredne zaujal všetkých hostí a vsunul tak do povedomia zúčastnených unikátny význam tohto náleziska. Na záver podujatia prebehla degustácia regionálneho vinárstva „Baburka“, ktorá kvalitatívne a odborne prispela k príjemnému ukončeniu večera.

Oddychová plocha Park Žitava, ďalší nový prvok

Aj v roku 2011 sme pokračovali na prácach na parku Žitava. Podarilo sa nám prefinancovať a dodávateľsky zrealizovať detské hojdačky, čím sme park obohatili o ďalší prvok projektu.

Trojkráľový punč 2011

Kvalitný punč , chlieb s cibuľou a príjemný spevácky doprovod vítal účastníkov bohoslužieb a okoloidúcich občanov pred stánkami nášho združenia v prvý januárový piatok 2011. Duchovné pripomenutie si sviatku Troch kráľov a prezentácia OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA  je  hlavným motívom,   prečo  združenie  už  piaty rok pripravuje toto podujatie. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v tomto roku združenie pri príprave tejto akcie spolupracovalo so speváckym súborom Adoremus pod vedením Jozefa Vrábela.

Stolnotenisový vianočný turnaj

Počas vianočných sviatkov 2010 OZ Žitavská komunita podporilo a finančne zabezpečilo stolnotenisový turnaj zameraný pre širokú verejnosť a bez vekového rozdielu. Turnaj zorganizoval miestny stolnotenisový klub pri I.ZŠ vo svojich priestoroch. Turnaja sa zúčastnila široká verejnosť od školopovinných detí až po aktívnych dôchodcov. Tešil sa veľkému záujmu divákov a účastníkov turnaja. Prijemný relax a aktívny pohyb medzi vianočnými sviatkami ocenili všetci zúčastnení pri spoločnom posedení na záver turnaja.

Vrábeľské slávnosti vinobrania – vínna cesta

September 2009, v rámci Vrábeľských slávností vinobrania sa OZ Žitavská komunita v spolupráci s OZ Požitavská vínna ceste podieľala na organizovaní vínnej cesty, prvej v histórií Vrábeľských slávností vinobrania. Na podujatí sa zúčastnili desiatky vystavovateľov a producentov vína, ktorý prezentovali skúsenosti a výsledky svojej prace v podobe kvalitných vín rôznych odrôd. Vínna cesta sa tešila veľkému záujmu verejnosti a návštevníkov z mesta aj širokého okolia.

V parku Žitava nový prvok

V roku 2009 sme prefinancovali a dodávateľsky zrealizovalo ďalší významný prvok drobnej architektúry – Strážnu vežu na Parku Žitava. Park bol tak obohatený o ďalší segment projektu.

Archív vín, rekonštrukcia vínnych pivníc

V polovici októbra 2009 sme zorganizovali stretnutie výberovej komisie a tvorcov projektov za účelom výberu najvhodnejšieho a najvýstižnejšieho projektu riešenia vínnych pivníc v Národnom archíve vín vo Vrábľoch. Odprezentované boli tri projekty od BARAK ARCHITEKTI – Viktor Šabík, CSANDA-PITERKA Milan Csanda a PROJEKT TEAM – Juraj Hermann. Vyberová komisia posúdila ako najvýstižnejší projekt projektanta Milana Csandu a rámcovo definovala ďalšie kroky zadania tohto víťazného projektu a jeho samotnej realizácie.

Jubilejný V. ročník degustácie

Dňa 6. marca 2009 sa združenie na Archíve vín vo Vrábľoch stretlo s priateľmi a sympatizantami neziskovej organizácie pri jubilejnej degustácii nápoja bohov. Viac ako 70 podnikateľov, živnostníkov, zástupcov samosprávy a občianskej verejnosti prijalo pozvanie na príjemné posedenie pri poháriku kvalitného vína. Po kultúrnom programe, ktorí zabezpečili žiaci a pedagógovia ZUŠ Imricha Godina, finalistka súťaže Slovensko má talent Gyöngyi Bodišová a víťaz Vráble Star Ján Herák, predstavitelia mimovládky prezentovali svoje minuloročné aktivity a prezentovali svoje vízie na najbližšie roky. Jedoznačne však najväčším umeleckým zážitkom bol odborný výklad enológa a someliéra Vladimíra Hronského, spojený s praktickou degustáciou ponúkaných vín.

Mesto Vráble ocenilo združenie

Pri príležitosti 743. výročia prvej písomnej zmienky o Vrábľoch bolo v rámci slávnostného zastupiteľstva konaného 14. novembra Občianskemu združeniu Žitavská komunita odovzdané ocenenie verejné uznanie za vytváranie podmienok a organizovanie spoločenského života vo Vrábľoch. Symbolicky v roku keď združenie oslavuje 5. výročie existencie neziskovej organizácie združenie ocenenie prevzalo z rúk primátora mesta Ing. Tibor Tóth.

Dosadba stromov na parku

Koncom septembra niekoľko členov združenia aktívne zapracovalo na budovanej parkovej ploche. V rámci obnovy už vysadenej zelene dosadili 3 kusy sadeníc tisa obyčajného. Súčasťou brigádnickej aktivity bol aj test maximálneho zaťaženia novej hojdačky v rámci vybudovaného komplexu Detského ihriska „Zemný hrad“.

Na vinobraní sme „gulášili“

Celkovo desať tímov, okrem klasického regionálneho zastúpenia svoje farby hájili aj zástupcovia z partnerských miest maďarského Csurgó a srbskej Novej Varoši, sa stretlo 21. septembra na Starom ihrisku vo Vrábľoch pri príležitosti Slávností vinobrania. Už tradičný sprievod folklórnych súborov, alegorických vozov s vinohradníkmi a dychovkou výrazne spestrili vystúpenia „folklóristov“ z partnerských miest. Najkvalitnejší guláš „ukuchtil“ nováčik podujatia miestne Poľnohospodárske družstvo Vráble.

V Csurgó sme sadili lipy

V dňoch 15.-16. marca členovia združenia Žitavská komunita navštívili juhomaďarské mestečko Csurgó, aby počas prvého historického stretnutia zástupcov samosprávy slovenských Vrábľov a maďarského Csurgó recipročne vysadili tri lipy a odovzdali pamätnú tabuľu k tejto udalosti. Veríme, že vysadené lipy ako symbol slovanskej krajiny sa stanú synonymom otvoreného partnerstva a spolupráce v rámci novej Európy – Európy národov a národností, Európy bez hraníc a predsudkov.

Štvrtý ročník degustácie

Už štvrtý krát sa stretli sympatizanti, donori a členovia združenia na Degustácií s komunitou. Viac ako sedemdesiatka spriaznených duší si na začiatku vypočula kultúrny program, ktorého hviezdou boli superstáristi Dominika Mirgová a Michal Chrenko. Po multimediálnej prezentácií aktivít združenia za predchádzajúci rok sa ujal slova Vladimír Hronský a chvála vínu v jeho prevedení opäť všetkých dostala.

S obnovou pomohli sponzori

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v roku 2007 sa svojou „aktivitou“ na parku nedali zahanbiť ani vandali. Poškodili ohniská s posedmi, vodovodnú prípojku s ventilom, vysokorastúce dreviny, odcudzili niekoľko desiatok vysadených tisov a rozbili plexisklo na informačnej tabuli. Podstatnú časť nákladov spojených s revitalizáciou oddychovej plochy „zatiahlo“ občianske združenie z vlastných zdrojov. Dňa 20.10. 2007 členovia združenia so svojimi sympatizantmi uskutočnili na parku brigádu, počas ktorej bolo vysadených 10 ks tisa a opravená informačná tabuľa Parku Žitava. Kým tisy boli darom maďarského mesta Csurgó, oprava info tabule by nebola realizovaná bez podpory domácej reklamnej agentúry IBIS.

V parku už aj amfiteáter

Deň pred vrábeľskými hodmi v dvanásty októbrový deň sa na Parku Žitava konalo slávnostné odovzdanie stavby roka – Pódium s lavičkami – do užívania verejnosti. Žiaci a učitelia ZUŠ Imricha Godina a deti z Detského domova Žitavce pripravili pre prítomných pozvaných hostí hodnotný kultúrny program, ktorý nenarušil ani jesenný dážď. O kvalitné občerstvenie sa postarali Reštaurácia Zlatý Bažant Vráble, Penzión Agroland Klasov, Penzión Siesta Vráble a Jozef Ürge.

Na vinobraní guláš druhý

Tak ako po minulé roky sa koncom septembra konali slávnosti vinobrania. Sprievod folklórnych súborov, alegorických vozov s vinohradníkmi a dychovka už tradične dotvárali ráz nedeľného popoludnia v meste. Nechýbali vinohradnícke súťaže a súťaž vo varení gulášu, ktorej sa zúčastnilo desať družstiev. Primát si odnieslo družstvo z družobného maďarského mesta Csurgo, v tesnom závese za nim skončil tím Žitavskej komunity.

Degustácia spojená s prezentáciou

Dňa 16. februára združenie pripravilo pre svojich partnerov a sympatizantov degustáciu vín, spojenú s prezentáciou aktivít združenia za predchádzajúci rok. Takmer osemdesiatku prítomných hostí na začiatku očarili gitaristky ZUŠ I. Godina a následná báseň na chválu vína. Po vzhliadnutí multimediálnej prezentácie enológ V. Hronský svojim sprievodným slovom nenechal nikoho na pochybách, že aj tohto roku budú degustované značky kvalitných vín vybrané zodpovedne s tým, že každý z prítomných si mohol najsť ten svoj hroznový mok.

Trojkráľový punč bez snehu

Už štvrtý ročník Trojkráľového punču so Žitavskou komunitou nenechal nikoho na pochybách, že sa jedná už o tradičné kultúrno – prezentačné podujatie. Neziskové združenie s materiálnou podporou stabilných miestnych a externých dodávateľov produktov , ako aj za podpory miestnych kultúrnych telies, pripravil počas sviatočného predpoludnia pre účastníkov bohoslužieb prezentačné podujatie. Vrábeľský chlieb s kačacím tukom z Červeného Hrádku a lahodným punčom z Reštaurácie Zlatý Bažant boli balzamom na duši nie len pre veriacich. Vystúpenia speváckych zborov KAMENE a PIESOK, spolu s Flautovým triom pri ZUŠ Imricha Godinu len utvrdili skvelú náladu všetkých prítomných.

Konferencia o štrukturálnych fondoch EÚ

Dňa 13. decembra 2006 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu vo Vrábľoch konala konferencia pod názvom „Aké sú možnosti pomoci z Európskej únie“. Viac ako šesťdesiatka predstaviteľov samospráv, podnikateľských subjektov a neziskového sektora mala možnosť dozvedieť sa nové informácie, týkajúce sa podmienok čerpania európskych finančných zdrojov pre Slovensko v rámci nového Národného strategického operačného rámca na obdobie rokov 2007 – 2013. Lektori z Ministerstva pôdohospodárstva SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja multimediálnou formou prezentovali operačné programy a projekty v rámci svojej pôsobnosti. Konferencia prebehla pod záštitou Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ. Spoluorganizátormi podujatia bol Nitriansky samosprávny kraj a Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA.

S prispením Nadácie Ekopolis zeleň vysadená

Šiesty október 2006 bol pre združenie významným medzníkom pri budovaní oddychovej plochy Park Žitava. Na zelenej zóne bola vysadená v zmysle projektu celá zeleň, čím bola zavŕšená prvá etapa výstavby relaxačnej plochy. Hodnota doteraz vytvoreného diela na viac ako hektárovej ploche sa blíži k 2 miliónom korún. Pri tejto príležitosti bola odhalená pamätná tabuľa. Na prezentačnom podujatí sa zúčastnili zástupcovia Nadácie Ekopolis, projektanta, samosprávy, miestnej podnikateľskej obce a členovia občianskeho združenia. O kultúrny program sa postaralo miestne gospelové zoskúpenie Sem-tam sedem. Takmer stovka účastníkov po prehliadke parkovej plochy spojenej s odborným výkladom následne strávila v oáze zelene v neformálnej atmosfére príjemne popoludnie.

Guláš opäť zaujal

V prvý októbrový deň 2006 sa vo Vrábľoch uskutočnili Slávnosti vinobrania. Už tradičné podujatie sa v rozhodujúcej miere odohrávalo na Starom ihrisku. Okrem vinohradníckych súťaží a bohatej tomboly sa neoddeliteľnou súťažou slávností vína v centre stredného Požitavia stala súťaž vo varení guláša. Deväť súťažných tímov bojovalo o prvenstvo, pričom družstvo OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA vyšlo s tohto „súboja“ so cťou na striebornom stupienku víťazov.

Minister ocenil združenie

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia /5. jún/ odovzdal minister životného prostredia SR László Miklós v ústavnej sieni bratislavského hradu Cenu ministra životného prostredia. Medzi dvadsiatkou ocenených v rámci štyroch kategórií – obce, podniky, jednotlivci a kolektívy, občianske združenia – nechýbalo ani Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA. Cena bola združeniu udelená za prínos v starostlivosti o životné prostredie. Odborná komisia sa stotožnila s doterajšími aktivitami a prínosom združenia v starostlivosti o životné prostredie, pričom mimoriadne pozitívne hodnotila etapovitý „prerod“ zdevastovanej divokej skládky na sídlisku Žitava na zelenú oázu Park Žitava.

Brigádovali na Parku Žitava

V predposlednú májovú sobotu členovia združenia, rodinní príslušníci a sympatizanti komunity aktívne zapracovali na budovanej parkovej ploche. Takmer dvadsiatka nadšencov zbavovala trávnik od kameňov, koreňov a iných „nečistôt“. Územie sa takýmto čistením revitalizovalo a tým sa pripravilo na postupné odburinenie a kosenie. Do brigádnických prác sa aktívne zapojil aj primátor mesta Ing. Tibor Tóth. Vo večerných hodinách bol pre všetkých účastníkov enviromentálnej akcie pripravený táborák s občerstvením.

Značkové vína chutili všetkým

V piatok 24. marca 2006 občianske združenie pripravilo na Archíve vín vo Vrábľoch už II. ročník prezentačnej akcie spojenej s degustáciou kvalitných značkových odrodových vín Nitrianskej vinohradníckej oblasti, keď pozvalo zástupcov firiem, živnostníkov, samosprávy a štátnej správy, aby im poďakovalo za aktívnu pomoc vo vzťahu k ŽITAVSKEJ KOMUNITE. Mimovládne združenie, prostredníctvom multimediálnej prezentácie svojich aktivít realizovaných v predchádzajúcom roku, deklarovalo pred takmer 80 pozvaných hostí pozitívny vzťah k mesta a jej obyvateľom. Enológ Ing. Vladimír Hronský, resp. žiaci a študenti ZUŠ I. Godina opäť svojim odborným a umeleckým kumštom zabezpečili vysokú úroveň tohto podujatia.

Tradícia punču zachovaná

Kvalitný punč , „slovenský hamburger“ a príjemný hudobný flautový doprovod vítal účastníkov bohoslužieb a okoloidúcich občanov pred stánkami nášho združenia v prvý januárový piatok 2006. Duchovné pripomenutie si sviatku Troch kráľov a prezentácia OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA je hlavným motívom, prečo mimovládne združenie už tretí rok pripravuje toto podujatie. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v roku 2006 združenie pri príprave tejto akcie spolupracovalo so ZUŠ Imricha Godina vo Vrábľoch.

Koniec aktivačným prácam

Občianske združenie v roku 2005 prostredníctvom aj aktivačných prác realizovalo stavbu Parku Žitava. V záujmovom území sa počas siedmych mesiacov vystriedalo 24 uchádzačov o zamestnanie. Tak ako v roku 2004 Bc. Katarína Havettova, tak aj v roku 2005 Mikuláš Marko, čoby koordinátory aktivačných prác, odviedli poctivú a zodpovednú prácu v prospech Občianskeho združenia ŹITAVSKÁ KOMUNITA. Dňa 22. decembra sme sa poďakovali všetkým pracovníkom, ktorí v roku 2005 vykonávali dobrovoľnícke práce na relaxačnej zóne.

Kontrólny deň Parku Žitava

V deviaty novembrový deň roku 2005 sa z iniciatívy Občianskeho združenia ŽITAVSKÁ KOMUNITA konal prvý kontrolný deň na Parku Žitava. Predstavitelia miestnej samosprávy, poslanci mestského zastupiteľstva, projektant a členovia združenia sa stretli, aby zhodnotili úroveň realizácie oddychovej plochy. Viac ako 30 prítomných po vzhliadnutí rozostavanej relaxačnej zóny zhodne konštatovalo, že za predchádzajúce obdobie sa vykonali rozhodujúce terénne úpravy a parková plocha je pripravená, vychádzajúc z projektovej dokumentácie, na rozhodujúce investičné zámery. Súčasťou kontrolného dňa bolo aj slávnostné odhalenie situačnej bilbordovej mapy záujmového územia.

Stánok komunity opäť preplnený

Posledná septembrová nedeľa roku 2005 sa vo Vrábľoch niesla v znamení slávností vinobrania. Okrem už tradičného sprievodu mestom vrábeľských a ohajských vinohradníkov, bohatého kultúrneho programu, súťaží a ukážok už zabudnutých remesiel, sa konala súťaž vo varení gulášu. Družstvo ŽITAVSKEJ KOMUNITY napriek tomu, že so svojím gulášom porotu nepresvedčilo, dobrá nálada a stále plné prístrešky svedčili o tom, že verejnosť si stále viac uvedomuje aktivity občianskeho združenia.

Degustáciou vín poďakovanie sponzorom

Dňa 11. februára 2005 združenie zorganizovalo na Archíve vín vo Vrábľoch degustáciu vrábeľských vín, keď pozvalo podnikateľov, zástupcov samosprávy a štátnej správy, aby im poďakovalo za doterajšiu spoluprácu. Po kultúrnom programe, ktorí zabezpečili žiaci a pedagógovia ZUŠ Imricha Godina, predstavitelia mimovládky prezentovali svoje doterajšie aktivity, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života občanov mesta Vráble. Viac ako 40 pozvaných hostí si so záujmom prezrelo multimediálnu prezentáciu občianskeho združenia. Určite veľkým zážitkom pre všetkých prítomných bol odborný výklad enológa Vladimíra Hronského, spojený s degustáciou vín spoločnosti Vinanza Vráble.

Počasie neprialo, punč zahrial

Občianske združenie aj v roku 2005 pripravilo pre širokú verejnosť už druhý ročník „Trojkráľového punču“. Takmer 60 litrov punču a 10 bochníkov chleba a la slovenský hamburger /mastný chlieb s cibuľou/ členovia združenia rozdávali na parkovisku pred Farským úradom počas dopoludnia občanom, prichádzajúcim na cirkevné pobožnosti počas sviatku Troch kráľov. Súčasťou prezentácie ŽITAVSKEJ KOMUNITY bol aj kultúrny program za účasti speváckych zborov Kamene a Piesok. Zmyslom podujatia bolo poukázať na spolupatričnosť k mestu a na aktivity realizované združením.

Na vinobraní sme varili guláš

Dňa 26. septembra 2004 sa vo Vrábľoch konali Vrábeľské slávnosti vinobrania. Okrem už tradičného sprievodu mestom a vystúpení vrábeľských umelcov spojených s vinohradníckymi súťažami na pódiu Starého ihriska, sa tohto roku konal už II. ročník súťaže vo varení gulášu. Do súťaže sa aktívne zapojilo aj družstvo Občianskeho združenia ŽITAVSKÁ KOMUNITA. Súťaže sa zúčastnilo celkovo sedem tímov. Guláš hodnotili dve poroty. Odborná a laická, ktoré svojou bezprostrednosťou pri hodnotení súťažiacich družstiev prispeli k vysokej úrovni tohto podujatia. A práve laická porota pod odborným dohľadom herca a gurmána v jednej osobe Jozefa Dóczyho rozhodla, že najlepší guláš „ukuchtilo“ Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA. Zo spokojných tvárí prítomných konzumentov sa dalo vyčítať, že laická porota sa nesekla a rozhodla objektívne. Vydarené podujatie, na ktorom sa Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA úspešne prezentovalo, dalo viac do povedomia širokej občianskej verejnosti prítomnosť nášho Združenia v meste.

Trojkráľový punč

Združenie pripravilo na 6.januára 2004 prvé prezentačné podujatie pred širšou verejnosťou – Trojkráľový punč. Viac ako 40 l kvalitného punču a slané pečivo sa dlho v stánku ŽITAVSKEJ KOMUNITY pred športovou halou T-18 neohriali. Prostredníctvom svojho programu prišli podporiť Združenie aj členovia speváckeho zboru Piesok. Počas tohto podujatia sa podarilo usporiadateľom vybrať takmer 1.200,-Sk dobrovoľného príspevku, určeného na realizáciu oddychovo – relaxačnej zóny /parku/ na sídlisku Žitava.

Prednáška o eurofondoch zaujala

Vo štvrtok 23. 10. 2003 prijal pozvanie nášho združenia Mgr. Daniel Balko – riaditeľ regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ. Hlavným motívom jeho prítomnosti vo Vrábloch bolo prezentovať stredoškolskej mládeži, ako aj miestnym malým a stredným podnikateľom, o čom reálne sú dnes tak medializované eurofondy. Prednáška pre študentov posledného ročníka gymnázia vo Vrábloch bola zameraná na význam regionálnej politiky vo vzťahu ku kvalite života v jednotlivých častiach Europskej únie a jej prepojenie na regiony Slovenska po vstupe do EU. Miestnu podnikateľskú obec zastupovali podnikatelia z oblasti cestovného ruchu, stravovacích a reštauračných zariadení, ako i vrábelskí a ohajskí vinohradníci a zástupcovia samosprávy.

Viktor Nižňanský vo Vrábľoch

Dňa 27. mája 2003 prijal pozvanie Združenia splnomocnenec vlády SR pre reformu verejnej správy Viktor Nižňanský. Po viac ako hodinovej živej besede so študentami Vrábeľského gymnázia sa stretol na neformálnom pracovnom obede so starostami Vrábelského regiónu. Následne absolvoval oficiálne prijatie na mestskom úrade s tým, že o praktických skúsenostiach prenesených kompetencií zo štátu na mesto podiskutoval s vedúcimi oddelení miestnej samosprávy. Nechýbalo ani stretnutie s občianskou verejnosťou, ktorá prejavila záujem o veci verejné. Večer strávil s členmi Občianskeho združenia ŽITAVSKÁ KOMUNITA.
Vítame Vás
Protiturecká pevnosť Zemný hrad, ľudovo nazývaná Fidvár, bola postavená v rokoch 1624 - 1625. Mala štyri nárožné bašty a bola obohnaná vodnou priekopou. Po ukončení tureckých nájazdov, počas ktorých bola viackrát vypálená, stratila pevnosť svoj pôvodný význam a v priebehu 18. storočia postupne zanikla.
Kontakt

Občianske združenie
ŽITAVSKÁ KOMUNITA
Žitava 1403 / 19
952 01 Vráble
e-mail: zitkom@zitkom.sk

Základné údaje

IČO: 37853791
DIČ: 2021813904
Bankové spojenie:
7141416001/5600
Prima Banka Slovensko, a.s.
pobočka Vráble

Počítadlo návštev
TOPlist