Má to zmysel

O združení

STANOVY

ČASŤ I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Vznik, názov a sídlo združenia

1. Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA vzniklo ako neziskové otvorené spoločenstvo na základe dohody zakladajúcich členov.
2. Názov občianskeho združenia: Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA.
3. Sídlo občianskeho združenia: Sídlisko Žitava 1403/19, 952 01 Vráble.
4. Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA je právnickou osobou.

Článok 2
Ciele združenia

1. Cieľom Občianskeho združenia (ďalej OZ) ŽITAVSKÁ KOMUNITA je bezprostredne participovať pri riešení komunálnych tém a spolupodieľať sa na zvyšovaní kvality života obyvateľov v rámci požitavského regiónu.
2. OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA chce svojou činnosťou podporovať občiansku informovanosť, ochranu a tvorbu životného prostredia, cestovný ruch, turizmus, regionálny rozvoj a rozvoj športových aktivít pri rešpektovaní tradícii, hodnôt a potenciálu územia.
3. Združenie chce byť súčasťou verejného života pri upevňovaní základov demokratickej spoločnosti.
4. Združenie chce svojou aktivitou šíriť a podporovať myšlienky zodpovednej slobody, tolerancie a porozumenia v spolupráci s ostatnými blízkymi inštitúciami a združeniami.

Článok 3
Hlavné oblasti práce a predmet činnosti združenia

1. Na zabezpečenie svojho účelu bude OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA sústreďovať finančné prostriedky a know-how z domácich zdrojov a zahraničia a s ich pomocou:
a) podporovať občiansku informovanosť o aktuálnych regionálnych a celospoločenských témach,
b) vytvárať materiálne podmienky a sústreďovať know-how na podporné projekty cestovného ruchu, turizmu a regionálneho rozvoja,
c) vytvárať materiálne podmienky a sústreďovať know-how na realizáciu enviromentálnych projektov na podporu ochrany a tvorby životného prostredia v rámci regiónu,
d) vytvárať materiálne podmienky a sústreďovať know-how na podporu športových aktivít a športových združení na regionálnej úrovni,
e) organizovať prednášky, semináre, konferencie a neformálne stretnutia s významnými osobnosťami, za účelom otvorenej a slobodnej výmeny názorov,
f) organizačne, materiálne a finančne podporovať iné subjekty v takých ich aktivitách a projektoch, ktoré sú v súlade s cieľmi a predmetom činnosti OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA.

2. Predmetom činnosti OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA sú :
a) cestovný ruch, turizmus a regionálny rozvoj,
b) ochrana a tvorba životného prostredia,
c) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
d) zachovanie kultúrnych a historických hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) veda a výskum.

ČASŤ II.
ČLENSTVO A ORGÁNY ZDRUŽENIA

Článok 4
Členstvo v združení

1. Členmi OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA môžu byť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia s poslaním združenia.
2. Členstvo v združení je viazané na výkon práce v OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA.

Článok 5
Vznik členstva

Členstvo vzniká prijatím za člena na základe písomnej prihlášky, odporúčaním aspoň dvoch členov združenia, po odobrení správnou radou a po schválení valným zhromaždením.

Článok 6
Zánik členstva

1. Členstvo zaniká:
a) vystúpením,
b) vylúčením,
c) smrťou člena,
d) zánikom združenia.
2. Člen združenia môže byť vylúčený, ak porušil stanovy OZ, môže byť vylúčený ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ak poškodil záujmy a dobré meno združenia.
3. O vylúčení člena, po odobrení správnou radou, rozhodne VZ.

Článok 7
Práva a povinnosti členov

1. Člen združenia má tieto základné členské práva:
a) voliť a byť volený do orgánov združenia,
b) zúčastňovať sa všetkých aktivít OZ,
c) pracovať v OZ podľa dohodnutých podmienok,
d) využívať všetky kultúrne a spoločenské výhody vyplývajúce z členstva v združení,
e) spolurozhodovať o spôsobe využitia prostriedkov OZ.
2. Člen združenia má tieto základné povinnosti:
a) riadiť sa stanovami združenia a realizovať uznesenia valného zhromaždenia (ďalej VZ) a ďalších orgánov OZ,
b) v prípade pracovného vzťahu osobne v združení pracovať a riadiť sa pracovno-právnymi predpismi v rámci legislatívy platnej v Slovenskej republike,
c) platiť členské príspevky, ktorých výška bude odsúhlasená VZ vždy do konca roka na rok nasledujúci.

Článok 8
Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) správna rada,
c) dozorná rada,
d) predseda,
e) generálny sekretár,
f) manažér.
2. Do orgánov OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA môžu byť volení len členovia združenia.

Článok 9
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom OZ – je zhromaždením všetkých členov združenia.
2. VZ sa schádza najmenej raz za rok.
3. VZ zvoláva predseda OZ.
4. VZ sa musí zvolať, ak o to požiada písomnou formou minimálne tretina všetkých členov OZ, a to najneskôr do 30 dní.
5. VZ je uznášania schopné, ak sa na ňom zúčastní minimálne 2/3 všetkých členov združenia. Pre platnosť rozhodnutia alebo uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia spadá:
a) voľba a odvolávanie správnej rady, predsedu, generálneho sekretára a dozornej rady,
b) schvaľovanie prijatia a vylúčenia členov OZ,
c) meniť a dopĺňať stanovy združenia,
d) rozpustenie OZ alebo jeho zlúčenie s iným občianskym združením,
e) schválenie rozpočtu a výročnej správy o hospodárení,
f) schválenie výšky členských príspevkov,
g) berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady,
h) rozhodovanie o základnom smerovaní OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA.

Článok 10
Správna rada

1. Správna rada plní rozhodnutia VZ.
2. Správna rada (ďalej SR) je riadiacim orgánom OZ.
3. Správna rada je 7 členná (predseda, generálny sekretár, manažéri) a patrí jej rozhodovacia právomoc v bežných otázkach činnosti združenia, ktoré nepatrí do výlučnej právomoci VZ, alebo ktoré si vyhradilo VZ.
4. Členovia rady sú volení na dva roky.
5. Členovia OZ môžu byť do SR volení opätovne.
6. Správnu radu zvoláva predseda OZ.
7. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
8. Pri hlasovaní má každý člen SR jeden hlas, v prípade rovnosti rozhoduje hlas predsedu.
9. Správna rada predkladá návrh zmien stanov a vnútorných predpisov na schválenie valnému zhromaždeniu.
10. Správna rada menuje likvidátora.

Miroslav Botka predseda OZ ŽK

Ing. Roman Hegedüš generálny sekretár

Mgr. Rastislav Demeš manažér

Vincent Mészáros manažér

Bc. Miroslav Kráľ manažér

Mgr. Ladislav Prešinský manažér

Ľuboš Tinák manažér

JUDr. Erik Solár manažér

Článok 11
Dozorná rada

1. Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom správnej rady, ktorá za svoju činnosť zodpovedá VZ.
2. Dozorná rada (ďalej DR) je nezávislým orgánom združenia.
3. Člen DR nie je členom SR.
4. DR sa skladá z dvoch členov združenia volených na dvojročné funkčné obdobie.
5. Dozorná rada kontroluje:
a) činnosť správnej rady,
b) dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
c) hospodárenie združenia,
d) plnenie uznesení valného zhromaždenia,
e) plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v činnosti združenia.
6. Členovia dozornej rady sa povinne zúčastňujú na zasadnutiach SR s hlasom poradným.
7. Dozorná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za pol roka.
8. DR predkladá správnej rade a valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti.
9. DR navrhuje SR opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

Mgr. Peter Miklóssy člen dozornej rady

Ing. Juraj Senka člen dozornej rady

Článok 12
Predseda

1. Predseda OZ je štatutárnym orgánom združenia s podpisovým právom, rokuje v mene združenia s domácimi a zahraničnými partnermi a zastupuje združenie navonok, pričom v rovnakom rozsahu môže výkonom týchto funkcií poveriť manažéra OZ.
2. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia správnej rady a valného zhromaždenia.
3. Predseda vedie účty združenia a spravuje majetok OZ.
4. Predseda má medzi zasadnutiami SR jeho právomoci.
5. Pri manipulácii s finančnými prostriedkami musí popri predsedovi podpisovať aj jeden člen SR, a to manažér OZ, nie generálny sekretár.
6. Predseda združenia uzatvára zmluvy a iné právne akty v súlade s činnosťou OZ a so súhlasom SR.
7. Pri uzatváraní zmlúv popri predsedovi podpisuje aj jeden člen SR, a to manažér OZ, ktorý je zodpovedný za realizáciu daného projektu.
8. Predseda vykonáva, organizuje a riadi odbornú agendu, zabezpečuje riadnu evidenciu členov združenia a podkladov pre prácu orgánov združenia. Predseda môže touto činnosťou poveriť iného člena správnej rady združenia.
9. Predseda vedie, poveruje vedením, prípadne dozerá na realizáciu jednotlivých projektov.
10. Predseda pripravuje materiály na rokovanie SR.
11. Predseda vedie a koordinuje zoznam spolupracovníkov a sponzorov združenia.
12. Predseda navrhuje projekty a ich ekonomicko-právne zabezpečenie v zmysle cieľov a platných stanov OZ.
13. V prípade neprítomnosti predsedu preberá jeho právomoci na základe písomného splnomocnenia v plnom rozsahu manažér OZ.

Článok 13
Generálny sekretár

1. Generálny sekretár zodpovedá za administratívny chod a ekonomickú agendu OZ.
2. Generálny sekretár na každom zasadnutí správnej rady informuje o hospodárení združenia a predkladá k nahliadnutiu celú ekonomickú agendu.
3. Generálny sekretár vytvára zoznam spolupracovníkov a sponzorov OZ.
4. Generálny sekretár rokuje s domácimi a zahraničnými partnermi.
5. Generálny sekretár navrhuje projekty a ich ekonomicko-právne zabezpečenie v súlade s činnosťou a zameraním OZ.

Článok 14
Manažér

1. Manažér je členom správnej rady a je volený VZ.
2. Manažér navrhuje projekty a ich ekonomicko-právne zabezpečenie v zmysle cieľov a platných stanov združenia.
3. Manažér vedia a dozerá na realizáciu jednotlivých projektov.
4. Manažér vykonáva, organizuje a riadi odbornú agendu a zabezpečuje podklady pre prácu orgánov združenia.
5. Manažér rokuje s domácimi a zahraničnými partnermi.
6. Manažér vytvára zoznam spolupracovníkov a sponzorov OZ.

ČASŤ III.
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

Článok 15
Majetok

Majetok združenia tvoria:
a) členské príspevky,
b) subvencie, granty a dotácie,
c) dary a príspevky fyzických a právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia,
d) výnosy z vlastnej činnosti,
e) úroky z vkladov v peňažných ústavoch,
f) ostatné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s právnym a ústavným stavom v Slovenskej republike a sú v súlade s medzinárodnými konvenciami o občianskych, ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

Článok 16
Rozpočet

1. Základom hospodárenia OZ je rozpočet.
2. Rozpočet na príslušný kalendárny rok schvaľuje valné zhromaždenie najneskôr do konca marca príslušného roka.
3. Zmeny rozpočtu v priebehu roka schvaľuje správna rada.
4. Združenie zostavuje každý rok účtovnú uzávierku, ktorá je súčasťou výročnej správy o činnosti OZ.
5. Za hospodárenie OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA zodpovedá správna rada.

ČASŤ IV.
ZÁNIK ZDRUŽENIA

Článok 17
Zánik združenia

1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením po rozhodnutí valným zhromaždením, pričom VZ uvedenú skutočnosť oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,
b) právoplatným rozhodnutím MV Slovenskej republiky o jeho rozpustení.
2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie – likvidácia.

Časť V.
Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 18
Prechodné ustanovenia

Tieto stanovy, ktorých znenie nahrádza v plnom rozsahu pôvodné stanovy, schválilo valné zhromaždenie dňa 15. januára 2013.

Článok 19
Záverečné ustanovenia

1. Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA je občianskym združením podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
2. OZ ŽITAVSKÁ KOMUNITA sa pri svojej činnosti riadi zákonom o združovaní občanov, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a ostatnou platnou právnou legislatívou Slovenskej republiky.

Vítame Vás
Protiturecká pevnosť Zemný hrad, ľudovo nazývaná Fidvár, bola postavená v rokoch 1624 - 1625. Mala štyri nárožné bašty a bola obohnaná vodnou priekopou. Po ukončení tureckých nájazdov, počas ktorých bola viackrát vypálená, stratila pevnosť svoj pôvodný význam a v priebehu 18. storočia postupne zanikla.
Kontakt

Občianske združenie
ŽITAVSKÁ KOMUNITA
Žitava 1403 / 19
952 01 Vráble
e-mail: zitkom@zitkom.sk

Základné údaje

IČO: 37853791
DIČ: 2021813904
Bankové spojenie:
7141416001/5600
Prima Banka Slovensko, a.s.
pobočka Vráble

Počítadlo návštev
TOPlist