Má to zmysel

Projekty

Relaxačná zóna – Park Žitava

Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA od mája 2003 začalo pracovať na vízii realizácie projektu relaxačnej zóny na sídlisku Žitava vo Vrábľoch. Na základe požiadavky združenia štúdiu a následnú projektovú dokumentáciu zonálneho Parku Žitava realizovali študenti pod odbornou gesciou pedagógov z Poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Katedra záhradníctva a krajinnej architektúry.

Terénne práce na samotnom parku /1,04 ha/ prebiehajú od začiatku apríla 2004, keď naša mimovládka prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre zamestnala celkovo 15 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o prácu a koordinátorku aktivačnej činnosti.

Záujmové územie bolo zbavené náletovej, nekoncepčnej a prestárlej zelene, ďalej boli odstránené koreňové sústavy drevín, vykonaný chemický postrek proti burinám, zarovnaná a zrekultivovaná plocha, geodeticky vytýčené obranné valy v teréne a navezená zemina na obranné valy.

Doterajšie tak projekčné, ako aj terénne práce a investičné stavby boli zabezpečované z vlastných zdrojov združenia, zo zdrojov samosprávy a štátnej správy, 2% dane, sponzorských príspevkov a zo zdrojov Európskej únie.

Realizácia projektu zonálneho Parku Žitava prebieha v úzkej súčinnosti s Mestom Vráble, ktoré je vlastníkom pozemku , a v zmysle územného plánu mesta.


Stiahnite si plnú veľkosť plánu Park Vráble (ZIP, 935kB)

Fotografie 2008

V roku 2008 prebehli na parku ďalšie investičné akcie. Neziskovka prefinancovala a dodávateľsky zrealizovala ďalší významný prvok drobnej architektúry – Detské ihrisko „Zemný hrad“. Z finančných prostriedkov združenia boli opravené odpadové koše a studňa. Do štádia finalizácie boli upravené lavičky v rámci amfiteátra a zakúpené a vysadené dve sadenice tisa obyčajného. Z finančných zdrojov mesta a na základe realizačného projektu združenia bol vybudovaný kamenný chodník. Tak ako po minulé roky, tak aj v roku 2008 vrábeľská samospráva sa významne finančne spolupodieľala na údržbe a starostlivosti o relaxačnú zónu. Významným prvkom zmeny na Parku Žitava je aktívne využívanie oddychovej plochy.

Kliknutím na náhľad, otvoríte okno s fotkou.

    
    
    
    

Fotografie 2007

Rok 2007 bol v rámci parku úspešný investičnými stavebnými úpravami. Občianske združenie z vlastných prostriedkov a dodávateľsky vybudovalo nosný prvok drobnej architektúry – pódium s lavičkami /amfiteáter/. Taktiež z finančných prostriedkov združenia boli zakúpené a osadené v zmysle projektu odpadové koše a lavičky. Z finančných zdrojov samosprávy a s logistickou podporou združenia boli vybudovaný asfaltový chodník a stožiarové elektrické osvetlenie. Neziskovka s miestnou samosprávou sa spolupodieľali na kofinancovaní údržby a starostlivosti o zelenú oddychovú zónu.

Kliknutím na náhľad, otvoríte okno s fotkou.

    
    
    
    
    

Fotografie 2006

V roku 2006 združenie už nevyužívalo inštitút aktivačných prác, nakoľko aktivity vykonávané na Parku Žitava už boli nepomerne viac sofistikované. Bolo dosadených ostávajúcich 89 ks kontajnerových stromov, vybudované dve ohniská s lavičkami a imidžová drevená šindľová studňa. S prispením finančných zdrojov Nadácie Ekopolis sa vysadilo 1137 kusov krovitých drevín. Vysadením drevín došlo k vytvoreniu nosnej kostry zelenej oddychovej plochy.

Kliknutím na náhľad, otvoríte okno s fotkou.

    
    
    
    
    
    

Vandali znehodnotili vysadené stromy
V priebehu víkendových dní 10. a 11. júna 2006 bolo na Parku Žitava poškodených viac ako štyri desiatky novovysadených stromov /brezy, javory, lipy, topole, platany a borovice/. Pod rúškom noci vandali poškodili vysokorastúce dreviny a odpílenú drevnú hmotu nechali na mieste činu. Priama škoda v nakúpenom sadobníckom materiály je takmer 70.000,- Sk s tým, že do celkovej ceny vyhotoveného čiastkového diela budovanej oddychovej zelenej plochy nie je započítaná práca spojená s výsadbou, starostlivosť o zeleň, ostatný materiál a know how. O vandalskom čine informovali verejnosť prostredníctvom svojich spravodajských relácií verejnoprávne média – Slovenská televízia a Slovenský rozhlas. Incident bol široko medializovaný aj v printových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou: SME, PRAVDA a NOVÝ ČAS. Čo sa týka regionálnych tlačovín, články o tomto trestnom čine boli uverejnené v NITRIANSKYCH NOVINÁCH a v miestnom periodiku NAŠE VRÁBLE. Interview a krátky oznam odzneli aj v regionálnej televízii TV ZOBOR a Rádie MAX. Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA vypísalo odmenu 5.000,- Sk a Mestská polícia Vráble odmenu 1.000,-Sk za poskytnutie informácie, ktorá by dopomohla k identifikácií páchateľov. Policajné vyšetrovanie v uvedenej veci ďalej pokračuje.

Kliknutím na náhľad, otvoríte okno s fotkou.

    
    
    
    
    

Fotografie 2005

Aj v roku 2005 pokračovali práce na realizácií oddychovej plochy Park Žitava. Od júna do konca roka zamestnalo združenie prostredníctvom ÚPSVaR Nitra koordinátora aktivačných prác a po dobu siedmych mesiacov vytvorilo priestor pre 15 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov sa o prácu. Na ploche o rozlohe 130x80m sa vybudovali terénne modelácie, založil trávnik, viac ako 20 kusov vzrastlých stromov, ďalej bola vybudovaná studňa a elektrická prípojka.

Kliknutím na náhľad, otvoríte okno s fotkou.

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Fotografie 2004

Kliknutím na náhľad, otvoríte okno s fotkou.

    
    
    

Vítame Vás
Protiturecká pevnosť Zemný hrad, ľudovo nazývaná Fidvár, bola postavená v rokoch 1624 - 1625. Mala štyri nárožné bašty a bola obohnaná vodnou priekopou. Po ukončení tureckých nájazdov, počas ktorých bola viackrát vypálená, stratila pevnosť svoj pôvodný význam a v priebehu 18. storočia postupne zanikla.
Kontakt

Občianske združenie
ŽITAVSKÁ KOMUNITA
Žitava 1403 / 19
952 01 Vráble
e-mail: zitkom@zitkom.sk

Základné údaje

IČO: 37853791
DIČ: 2021813904
Bankové spojenie:
7141416001/5600
Prima Banka Slovensko, a.s.
pobočka Vráble

Počítadlo návštev
TOPlist