Má to zmysel

Výročné správy

Mimoriadna valná hromada

Dňa 8. apríla 2009 sa členovia združenia zišli vo Vrábľoch na mimoriadnom VII. valnom zhromaždení. Zvolili správnu radu a revíznu komisiu. Novým predsedom správnej rady sa stal Bc. Miroslav Kráľ. Zobrali na vedomie vyslúpenie RNDr. Ivana Michnu z Občianskeho združenia Žitavská komunita a zároveň mu poďakovali za aktívnu prácu v prospech neziskovej organizácie. Bolo prijaté uznesenie, že riadne výročné valné zhromaždenie sa uskutoční do 30. júna 2009.

Výročná správa

Dňa 30. mája sa členovia Žitavskej komunity zišli na svojom už VI. valnom zhromaždení. Zvolili, resp. potvrdili správnu radu, schválili výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2007. Zobrali na vedomie správu revíznej komisie a daňové priznanie za predchádzajúci rok, ako aj zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb v Obchodnom vestníku SR za rok 2005 prijatého v roku 2006. Valná hromada združenia schválila hlavné priority komunity na roky 2008 a 2009 s výhľadom na ďalšie roky.

Dokumenty na stiahnutie

Vítame Vás
Protiturecká pevnosť Zemný hrad, ľudovo nazývaná Fidvár, bola postavená v rokoch 1624 - 1625. Mala štyri nárožné bašty a bola obohnaná vodnou priekopou. Po ukončení tureckých nájazdov, počas ktorých bola viackrát vypálená, stratila pevnosť svoj pôvodný význam a v priebehu 18. storočia postupne zanikla.
Kontakt

Občianske združenie
ŽITAVSKÁ KOMUNITA
Žitava 1403 / 19
952 01 Vráble
e-mail: zitkom@zitkom.sk

Základné údaje

IČO: 37853791
DIČ: 2021813904
Bankové spojenie:
7141416001/5600
Prima Banka Slovensko, a.s.
pobočka Vráble

Počítadlo návštev
TOPlist